Kst. dommer i Sø- og Handelsretten i 1 år (bunkebekæmpelse) – konkurskarantæne

 

En stilling som konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten (bunkebekæmpelse) er ledig til besættelse fra den 1. maj 2023 med foreløbig varighed til udgangen af april måned 2024.


Dommeren i denne stilling skal primært beskæftige sig med sager om konkurskarantæne, både på skriftligt grundlag og ved mundtlige forhandlinger.


Stillingen er midlertidig og er oprettet navnlig med henblik på bunkebekæmpelse af rettens mange sager om konkurskarantæne.


Der vil derfor blive lagt betydelig vægt på praktisk erfaring med retsvæsenet og retsledelse i civile sager samt et godt kendskab til insolvensret og især sager om konkurskarantæne.


Stillingen kan også søges af udnævnte dommere.


Sø- og Handelsretten har ca. 45 ansatte og er en specialdomstol, der behandler civile sager om udvalgte erhvervsretlige forhold for hele landet og sager om insolvensskifte i Storkøbenhavn. Man vil i stillingen også få lejlighed til at stifte bekendtskab med nogle af rettens civile sager.


Sø- og Handelsrettens dommergruppe består af retspræsidenten, to vicepræsidenter, to dommere og pt. også denne stilling som konstitueret dommer.


Læs mere om Sø- og Handelsretten på www.shret.dk.


Kvalifikationer


For at komme i betragtning til stillingen skal du være dommer eller kvalificeret til at blive dommer, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4.


Det er en forudsætning, at du er indstillet på hovedsagelig at beskæftige dig med sager om konkurskarantæne og har betydelig interesse for både insolvensret og procesretlige forhold.


Det er desuden en fordel, at du har bred og relevant erfaring, navnlig med retsledelse i civile sager, samt at du har kendskab til og interesse for erhvervslivets forhold.


Vi lægger betydelig vægt på, at du har lyst og evner til fleksibelt samarbejde med alle faggrupper i retten.


Løn og ansættelsesvilkår


Ansættelse i stillingen er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, medmindre ansøgeren i forvejen er tjenestemand.


Stillingen er placeret i lønramme 38. Til stillingen er endvidere knyttet et ikke-pensionsgivende personligt tillæg. Den samlede løn udgør for tiden 75.382 kr. pr. måned ekskl. pension (1. oktober 2022-niveau).


Til overenskomstansatte ydes derudover et pensionsbidrag på 17,1 pct. af lønrammelønnen. Til udnævnte dommere ydes et supplerende pensionsbidrag på 17,1 pct. af tillægget.


En ansøger, der i forvejen er ansat som dommerfuldmægtig eller retsassessor, skal selv afklare, om der er mulighed for at aftale tilbagegangsret. Læs mere i Domstolenes Personaleadministrative Vejledning (DS-PAV) kapitel 18 på Intra. 


Ansøgning


Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.


Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis, eventuel landsretsudtalelse og et vellignende digitalt foto samt eventuelt yderligere bilag og udtalelser.


Du skal angive i din ansøgning, om du er ansat på tjenestemands- eller overenskomstvilkår i din nuværende stilling.


Ansøgningen skal være modtaget i systemet senest den 6. februar 2023.


Du skal være indstillet på at møde op til en samtale med retspræsidenten og en vicepræsident, som kan danne grundlag for rettens indstilling om ansøgerne til Dommerudnævnelsesrådet.


Eventuelle samtaler i retten afholdes fra den 21. - 23. februar 2023. Der indkaldes hertil pr. telefon i dagene efter ansøgningsfristens udløb.


Spørgsmål om stillingens indhold eller om Sø- og Handelsretten generelt kan rettes til retspræsident Mads Bundgaard Larsen på tlf. 99 68 47 01 eller mobil 60 66 66 18.


Andre spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Barbette Hjelmborg, på tlf. 24 62 83 39 eller til Asger Weber, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 23 32 27 66.


Ansættelsessamtaler i Dommerudnævnelsesrådet forventes at blive afholdt den 23. marts 2023. Indkaldelse til samtaler må påregnes at ske med kort varsel.


Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe beslutning om, hvem der indstilles til stillingen, på rådets møde den 23. marts 2023. Rådets indstilling offentliggøres på www.domstol.dk  den 24. marts 2023 kl. 14.00. De ansøgere, der har været til samtale i rådet, orienteres telefonisk mellem kl. 13.00 og kl. 13.30. 


Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet. Du kan desuden læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.


 


Søg Stillingen

Om firmaet

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø‐og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.