Dommer i Sø- og Handelsretten

 

En stilling som dommer i Sø- og Handelsretten er ledig fra den 1. september 2023.


Sø- og Handelsretten er en specialdomstol, der behandler civile sager om udvalgte erhvervsretlige forhold for hele landet og sager om insolvens i Storkøbenhavn. Der er cirka 45 ansatte, og dommerkollegiet består af præsidenten, to vicepræsidenter, to dommere og en konstitueret dommer.


Dommeren i denne stilling vil sammen med den juridiske sekretariatschef få det faglige ansvar for Sø- og Handelsrettens skifteret, som er den største skifteret i landet. Skifteretten behandler sager om tvangsopløsninger, konkurs, rekonstruktion og gældssanering i Storkøbenhavn (København, Frederiksberg, Glostrup og Lyngby retskredse). Sager om konkurskarantæne indgår også med vægt i stillingen.


Skifteretten behandler samlet omkring 8.000 – 10.000 sager om året, inklusive konkurskarantæner. Der er ansat 7 dommerfuldmægtige og 2 retsassessorer i afdelingen, som ledes af den juridiske sekretariatschef. Skifteretten betjenes på kontorsiden af rettens fællessekretariat.


Vi forventer, at dommeren ud over behandling af konkrete sager er indstillet på at bidrage til videndeling og samarbejde på tværs af retterne og på at deltage i lovforberedende arbejde mv. navnlig i Konkursrådet.


Dommeren vil også lejlighedsvis skulle deltage i behandlingen af rettens civile sager, som altid behandles sammen med sagkyndige dommere. Det er navnlig sager om internationale handelsforhold, transportret, konkurrenceret, markedsføringsret og immaterialret, samt henviste principielle sager om ansættelsesret.


Læs mere om Sø- og Handelsretten på www.shret.dk.


På www.domstol.dk kan du læse om Danmarks Domstoles værdigrundlag, målsætninger og politikker.


Kvalifikationer


For at komme i betragtning til stillingen skal du være dommer eller kvalificeret til at blive dommer, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4. Udnævnelse forudsætter, at du har bestået den juridiske kandidateksamen. 


Det er en forudsætning, at du har bred og relevant erfaring med insolvensskifteret, og er indstillet på at indtage en fagligt ledende rolle på dette område, herunder med deltagelse i Konkursrådets arbejde. Det er endvidere en forudsætning, at du er indstillet på lejlighedsvis at deltage i behandlingen af rettens civile sager, både som retsformand og som deltager i 3-dommer sager.


Vi er en forholdsvis lille ret med en meget bred berøringsflade, og vi lægger derfor vægt på, at du har lyst og evner til at samarbejde både internt og eksternt, herunder med skifterettens interessenter og vores 140 sagkyndige dommere.


Løn og ansættelsesvilkår


Ansættelse sker som tjenestemand i lønramme 38. Til stillingen er endvidere knyttet et personligt, stillingsmæssigt tillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 75.382 kr. pr. måned (1. oktober 2022-niveau).


Pensionsbidraget af det personlige, stillingsmæssige tillæg udgør 17,1% pct.


Ansøgning


Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.


Du skal vedhæfte curriculum vitae, afsluttende bachelor- og kandidatbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, eventuel landsretsudtalelse, samt eventuelt andre udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto.


Ansøgningen skal være modtaget i systemet senest den 6. februar 2023.


Du skal være indstillet på at møde op til en samtale med retspræsidenten og en vicepræsident, som kan danne grundlag for rettens indstilling om ansøgerne til Dommerudnævnelsesrådet.


Eventuelle samtaler i retten afholdes fra den 21. - 23. februar 2023. Der indkaldes hertil pr. telefon i dagene efter ansøgningsfristens udløb.


Spørgsmål om stillingens indhold eller om Sø- og Handelsretten generelt kan rettes til retspræsident Mads Bundgaard Larsen på tlf. 99 68 47 01 eller mobil 60 66 66 18.


Andre spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Barbette Hjelmborg, på tlf. 24 62 83 39 eller til Asger Weber, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 23 32 27 66.


Ansættelsessamtaler i Dommerudnævnelsesrådet forventes at blive afholdt den 23. marts 2023. Indkaldelse til samtaler må påregnes at ske med kort varsel.


Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe beslutning om, hvem der indstilles til stillingen, på rådets møde den 23. marts 2023. Rådets indstilling offentliggøres på www.domstol.dk  den 24. marts 2023 kl. 14.00. De ansøgere, der har været til samtale i rådet, orienteres telefonisk mellem kl. 13.00 og kl. 13.30. 


Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet. Du kan desuden læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.


Yderligere oplysninger om de formelle krav for udnævnelse i dommerstillinger, proceduren ved stillingsbesættelse mv. kan ses på www.domstol.dk under "Job".


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.


Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.


 


Søg stillingen


___________________________________________________


Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der har til opgave at afgive indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet og dets arbejde findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk


 


 


Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø‐og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Om firmaet

Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der har til opgave at afgive indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet og dets arbejde findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.