Vicepræsident til Sø- og Handelsretten

 

En stilling som vicepræsident i Sø- og Handelsretten er ledig til besættelse den 1. august 2023.


Sø- og Handelsretten er en specialdomstol, der behandler civile sager om udvalgte erhvervsretlige forhold for hele landet og sager om insolvens i Storkøbenhavn.


Som vicepræsident skal du udelukkende beskæftige dig med behandling af rettens civile sager. Det er ofte ganske komplicerede tvister mellem erhvervsvirksomheder, der omfatter navnlig internationale erhvervsforhold, transportret, konkurrenceret, markedsføringsret og immaterialret samt henviste principielle sager om ansættelsesret.


De civile sager er alle 1. instans-sager, som ofte kræver betydelig sagsforberedelse, og hvor dommen kan forsøges anket direkte til Højesteret. Alle rettens domme offentliggøres på rettens hjemmeside.


Retten sættes altid med mindst to sagkyndige medlemmer ved hovedforhandlingerne. Sø- og Handelsretten har sit eget korps af i alt ca. 140 rutinerede og højt kvalificerede sagkyndige. Vicepræsidenten har et tæt samarbejde med de sagkyndige medlemmer.


Sø- og Handelsretten har ca. 45 ansatte. Dommergruppen består af retspræsidenten, to vicepræsidenter og to dommere samt for tiden tillige en konstitueret dommer. Dommerne har i den enkelte sag et tæt samarbejde med en dommerfuldmægtig, der deltager i hovedforhandlingen og voteringen samt skriver udkast til forklaringer og dom.


Retten indgår i internationalt, navnlig europæisk samarbejde med flere institutioner og organisationer.


Læs mere om Sø- og Handelsretten på www.shret.dk.


På www.domstol.dk kan du læse om Danmarks Domstoles værdigrundlag, målsætninger og politikker.


Kvalifikationer


For at komme i betragtning til stillingen skal du være dommer eller kvalificeret til at blive dommer, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4. Udnævnelse forudsætter, at du har bestået den juridiske kandidateksamen. 


Det er en forudsætning, at du har en bred og relevant erfaring, navnlig med retsledelse i civile sager, samt at du har interesse for erhvervslivets forhold.


Det er desuden en forudsætning, at du har interesse og flair for arbejdet med både den ofte betydelige forberedelse af sagerne (dommerne forbereder selv egne sager) og at skrive de fuldstændige domme, der kræves i alle Sø- og Handelsrettens civile sager.


Vi lægger desuden vægt på, at du behersker engelsk så godt, at parter og vidner kan afgive forklaring på engelsk under din retsledelse.


Vi er en forholdsvis lille ret med en meget bred berøringsflade, og vi lægger derfor betydelig vægt på, at du har lyst og evner til fleksibelt samarbejde både internt og eksternt, herunder med vores 140 sagkyndige dommere og rettens interessenter.


Løn og ansættelsesvilkår


Ansættelse som vicepræsident sker på tjenestemandsvilkår.


Stillingen som vicepræsident er klassificeret i lønramme 39. Til stillingen er endvidere knyttet et personligt, stillingsmæssigt tillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 89.286 kr. pr. måned (1. oktober 2022-niveau).


Pensionsbidraget af det personlige, stillingsmæssige tillæg udgør 17,1% pct.


Ansøgning


Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.


Du skal vedhæfte curriculum vitae, afsluttende bachelor- og kandidatbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, eventuel landsretsudtalelse, samt eventuelt andre udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto.


Ansøgningen skal være modtaget i systemet senest den 6. februar 2023.


Du skal være indstillet på at møde op til en samtale med retspræsidenten og en vicepræsident, som kan danne grundlag for rettens indstilling om ansøgerne til Dommerudnævnelsesrådet.


Eventuelle samtaler i retten afholdes fra den 21. - 23. februar 2023. Der indkaldes hertil pr. telefon i dagene efter ansøgningsfristens udløb.


Spørgsmål om stillingens indhold eller om Sø- og Handelsretten generelt kan rettes til retspræsident Mads Bundgaard Larsen på tlf. 99 68 47 01 eller mobil 60 66 66 18.


Andre spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Barbette Hjelmborg, på tlf. 24 62 83 39 eller til Asger Weber, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 23 32 27 66.


Ansættelsessamtaler i Dommerudnævnelsesrådet forventes at blive afholdt den 23. marts 2023. Indkaldelse til samtaler må påregnes at ske med kort varsel.


Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe beslutning om, hvem der indstilles til stillingen, på rådets møde den 23. marts 2023. Rådets indstilling offentliggøres på www.domstol.dk  den 24. marts 2023 kl. 14.00. De ansøgere, der har været til samtale i rådet, orienteres telefonisk mellem kl. 13.00 og kl. 13.30. 


Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet. Du kan desuden læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.


Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.


 


Søg stillingen


___________________________________________________


Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der har til opgave at afgive indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet og dets arbejde findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk


Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø‐og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.


 

Om firmaet

Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der har til opgave at afgive indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet og dets arbejde findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.