Retsassessor ved Retten på Færøerne

 

En stilling som retsassessor ved Retten på Færøerne er ledig til besættelse snarest muligt.


Som retsassessor vil du skulle varetage den faglige ledelse i fogedretten og tvangsauktionsafdelingen. Du vil være faglig vejleder og forestår oplæring og uddannelse af kontormedarbejderne og dommerfuldmægtige under grunduddannelse i fogedretten og tvangsauktionsafdelingen.


Du vil sammen med den administrative kontorleder få ansvaret for den daglige drift af fogedretten og tvangsauktionsafdelingen, som for tiden omfatter henholdsvis 2 og 1 kontormedarbejdere, hvortil kommer 1 dommerfuldmægtig.


Sammen med den administrative kontorleder skal du deltage i tilrettelæggelsen af kontormedarbejdernes kompetenceudvikling og medvirke i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler.


Herudover vil du eventuelt også skulle behandle sager i skifteretten, herunder offentligt skiftede dødsboer og konkursboer, og være stedfortræder for den faglige leder af skifteretten.


Du skal endvidere fast behandle alle typer af civile retssager og straffesager med 1-2 retsdage om ugen. Retssagsbehandlingen omfatter også grundlovsforhør og hovedforhandlinger uden for faste retsdage, herunder arrestantsager.


Efter den færøske retsplejelov skal der ved ansættelsen blandt andet lægges vægt på, at ansøgerne behersker det færøske sprog i skrift og tale og har indsigt i færøsk lovgivning, færøske samfundsforhold og færøsk kultur. Hvis den, der udnævnes i stillingen, ikke i forvejen har kendskab til færøske forhold, vil pågældende modtage uddannelse heri og få mulighed for et sprogkursus i færøsk.


Dommerkontoret er beliggende centralt i Tórshavn, og til retskredsen hører endvidere et ubemandet bitingsted i Tvøroyri på Suderø. Embedet er aktuelt normeret med en sorenskriver (præsident), en dommer, to retsassessorer, to dommerfuldmægtige, 17 kontorfunktionærer og en elev. 


Du kan læse mere om retten på hjemmesiden www.domstol.dk/faeroeerne.


Kvalifikationer
Varetagelse af stillingen som retsassessor ved Retten på Færøerne forudsætter:


  • Juridisk kandidateksamen og gode faglige kvalifikationer
  • Gode lederegenskaber
  • En veludviklet samarbejdsevne
  • Troværdighed og god kommunikationsevne.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en retsassessorstilling i lønramme 36. Ansættelse sker på tjenestemandsvilkår.


Ansættelsesområdet er domstolene, jf. den færøske retsplejelovs § 83.


Stil­lin­gen er klas­si­fi­ce­ret i løn­ram­me 36. Der er herudover indgået aftale med Dommerfuldmægtigforeningen om at knytte et per­son­ligt pensionsgivende til­læg til stillingen på 82.200 kr. i år­ligt grund­be­løb (marts 2012-ni­veau).


Du ydes desuden et pensionsgivende færø-tillæg på 67.500 kr. i årligt grundbeløb (marts 2012-niveau) samt et særligt færø-tillæg på 34.200 kr. i årligt grundbeløb (marts 2012-niveau).


Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 61.967,56 kr. pr. måned


Pensionsbidraget af de pensionsgivende tillæg udgør 17,1 %.


Udnævnelse som retsassessor forudsætter som hidtil, at en landsretskonstitution er gennemført med et tilfredsstillende resultat.


Få mere at vide


Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte administrerende sorenskriver Henrik Møller, Retten på Færøerne, på tlf. +298 31 10 03 eller Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Barbette Hjelmborg, på tlf. +45 24 62 83 39.


Ansøgning


Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under Job i Danmarks Domstole.


Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis, samt eventuelle udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 30. maj 2022, kl. 12.00.


Dommerudnævnelsesrådet for Færøerne forventes den 22. juni 2022 at træffe beslutning om, hvem der indstilles til stillingen. Rådets indstilling offentliggøres på hjemmesiden den 23. juni 2022, kl.14.00. Den indstillede ansøger orienteres telefonisk mellem kl. 13.00 og kl. 13.30 dansk tid.


Dommerudnævnelsesrådet for Færøerne afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af stilling som retsassessor. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk under Færøerne/Grønland.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.


Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.


 


Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø‐og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Om firmaet

I Danmarks Domstole er ca. 2.500 medarbejdere ansat ved retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Her på siderne kan du se ledige jobs og blive klogere på vores arbejdsområder og arbejdet ved Danmarks Domstole. 

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.