Ledig stilling som højesteretsdommer

 

En stilling som højesteretsdommer er ledig fra den 1. marts 2022.


Udnævnelse som højesteretsdommer forudsætter, at den pågældende godtgør sin egnethed under prøvevotering i Højesteret, jf. retsplejelovens § 42, stk. 5. Prøvevoteringerne forventes at finde sted i fire sager i perioden primo januar til primo februar måned 2022.


Oplysninger om Højesteret kan ses på www.hoejesteret.dk. På www.domstol.dk kan du også læse om Danmarks Domstoles værdigrundlag, målsætninger og politikker.


Løn- og ansættelsesvilkår


Ansættelse sker som tjenestemand. Stillingen er klassificeret i lønramme 41 svarende til 76.274,92 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. oktober 2021 niveau)


Til stillingen er knyttet et personligt tillæg på 59.988,42 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. oktober 2021 niveau). Der indbetales et supplerende pensionsbidrag på 17,1 % af tillægget.


Ansøgning


Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.


Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis og en eventuel landsretsudtalelse, et vellignende digitalt foto og eventuelt andre udtalelser. Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 22. oktober 2021.


Eventuelle spørgsmål om arbejdet som højesteretsdommer kan rettes til Højesteret ved administrationschef Lisa Rising på tlf. 33 63 27 67 eller tlf. 22 83 04 84. Spørgsmål om den praktiske ansøgningsprocedure kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Barbette Hjelmborg, på tlf. 99 68 42 49 eller til Asger Weber, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 23 32 27 66.


Dommerudnævnelsesrådet forventes den 18. november 2021 at træffe beslutning om, hvem der indstilles til stillingen. Rådets indstilling offentliggøres på hjemmesiden den 19. november 2021, kl. 14. De ansøgere, der har været til samtale i rådet, orienteres telefonisk mellem kl. 13 og kl. 13.30.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.


Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.


Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der har til opgave at afgive indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet og dets arbejde findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk. Du kan desuden læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.


Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø‐og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Om firmaet

Som ansat ved Danmarks Domstole bidrager du til, at domstolene arbejder tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.