Retspræsident for Retten i Aarhus

 

Stillingen som retspræsident for Retten i Aarhus er ledig pr. 1. juli 2021.


Retspræsidenten er dommer og er som rettens øverste administrative chef ansvarlig for rettens bevillingsmæssige og administrative forhold. I den forbindelse skal retspræsidenten sørge for en effektiv og hensigtsmæssig drift og udvikling af retten og skal tage de fornødne initiativer til sikring heraf. Retspræsidenten træffer efter forhandling med rettens øvrige dommere bestemmelse om sagernes fordeling mellem dommerne og om sagernes administrative behandling.


De administrative og ledelsesmæssige opgaver i retten omfatter blandt andet organisering af arbejdet i retten, personaleledelse, kommunikation i forhold til pressen, rettens professionelle samarbejdspartnere, brugere og andre interessenter, bevillingsstyring, budgetlægning og budgetopfølgning, personaleadministration, it-drift og bygningsadministration.


Retspræsidenten bistås i det daglige arbejde af en administrationschef, en sekretariatschef og administrationsafdelingen.


Retten har ca. 90 medarbejdere, heraf 13 dommere inklusiv retspræsidenten.


Læs mere om Retten i Aarhus på http://www.domstol.dk/Aarhus  


Kvalifikationer


Som retspræsident skal du:


  • være dommer eller kvalificeret til at blive dommer, jf. retsplejelovens §§ 42 og 43
  • nyde kollegial og faglig respekt blandt rettens øvrige dommere
  • have gode evner for strategisk ledelse samt formå at omsætte Danmarks Domstoles overordnede mål og værdier til konkrete handlingsplaner for rettens arbejde
  • have gode evner for organisering af arbejdet i en stor organisation med mange fagprofessionelle
  • have gode evner for personaleledelse, herunder særligt for ledelse af og samarbejde med dommere
  • have økonomisk indsigt og forståelse
  • være god til at træffe beslutninger og til at føre dem ud i livet
  • være en stærk kommunikator.

Løn og ansættelsesvilkår


Ansættelse som retspræsident sker på tjenestemandsvilkår.


Stillingen som retspræsident er klassificeret i lønramme 39. Til stillingen er endvidere knyttet et personligt, stillingsmæssigt tillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 94.826,27 kr. pr. måned (1. februar 2021-niveau).


Pensionsbidraget af det personlige, stillingsmæssige tillæg udgør 17,1 %, hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.


Yderligere oplysninger om de formelle krav for udnævnelse i dommerstillinger m.v. kan ses under punktet ”Job” i topmenuen på www.domstol.dk.


Ansøgning


Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under punktet ”Job” i topmenuen.


Du skal vedlægge curriculum vitae, en evt. landsretsudtalelse, et vellignende digitalt foto samt evt. yderligere udtalelser. Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest torsdag den 22. april 2021.


Ansættelsessamtaler i Dommerudnævnelsesrådet forventes at blive afholdt den 20. maj 2021 og eventuelt også den 17. juni 2021. Indkaldelse til samtaler må påregnes at ske med kort varsel.


Et konsulentfirma kan medvirke under ansættelsesproceduren. Til brug for gennemførelse af et eventuelt testforløb skal fortrolig e-mail-adresse samt telefonnummer oplyses i ansøgningen.


De ansøgere, der har været til samtale, vil modtage særskilt information om den videre procedure ved stillingsbesættelsen samt om et eventuelt testforløb efter Dommerudnævnelsesrådets møde den 20. maj 2021.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretariat på post@dommerudnaevnelsesraadet.dk.


Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe endelig beslutning om, hvem der indstilles til stillingen på sit møde den 17. juni 2021. Rådets indstilling offentliggøres på hjemmesiden den 18. juni 2021, kl.14.00. De ansøgere, der har været til samtale, orienteres telefonisk mellem kl. 13.00 og kl. 13.30.


Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet. Du kan desuden læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.


Yderligere oplysninger om de formelle krav for udnævnelse i dommerstillinger, proceduren ved stillingsbesættelse mv. kan ses på www.domstol.dk under "Job".


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.


Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.

Om firmaet

I Danmarks Domstole er ca. 2.500 medarbejdere ansat ved retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Her på siderne kan du se ledige jobs og blive klogere på vores arbejdsområder og arbejdet ved Danmarks Domstole. 

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.