Advokater til retsmægling

 

Domstolsstyrelsen søger et antal advokater til at fungere som retsmæglere ved byretterne, landsretterne og Sø- og Handelsretten. Antagelsen er for en 4-årig periode.


Retsmæglerens rolle


En retsmæglers rolle er at virke for en mindelig løsning af en civil sag, som parterne frivilligt har valgt at henvise til retsmægling. En retsmægler skal søge klarlagt, hvilke interesser og behov, sagens parter har, samt hvilke problemer parterne ønsker at finde en løsning på. Formålet med retsmæglingen er at hjælpe parterne med selv at finde en løsning på sagen.


Betingelser for at blive antaget


For at blive antaget som retsmægler er det en betingelse, at du er advokat og udøver advokatvirksomhed, og at du ikke er fyldt 70 år på tidspunktet for antagelsen. Det er endvidere en betingelse, at du har gennemført en relevant uddannelse i mægling, og at du i øvrigt, efter en samlet vurdering, må anses for egnet til at varetage hvervet som retsmægler.


Domstolenes udvælgelse blandt ansøgerne


For hver ansøger indhenter Domstolsstyrelsen en udtalelse fra Advokatrådet og fra præsidenten i den landsretskreds, hvor ansøgeren udøver advokatvirksomhed. Landsretspræsidenten kan til brug for sin udtalelse indhente en udtalelse fra præsidenten for den byretskreds, inden for hvilken ansøgeren har kontoradresse.


Ved vurderingen vil der blandt andet blive lagt vægt på:


  • indholdet af de indhentede udtalelser fra Advokatrådet og landsretspræsidenten,
  • om, og i givet fald i hvilket omfang, du er sanktioneret i Advokatnævnet (der foretages en konkret vurdering af sanktionen, idet der lægges vægt på tilsidesættelsens grovhed samt tidspunktet for kendelsen),
  • om du udover mægleruddannelsen har gennemført efteruddannelse om mægling,
  • i hvilket omfang du har praktisk erfaring med retsmægling eller som mediator, herunder antallet af afholdte mæglinger samt tidspunktet herfor, og
  • ansøgernes geografiske placering.

Generelt om antagelsen


Antagelse vil ske for en 4-årig periode med virkning fra den 1. september 2020.


Antagelse sker i øvrigt i henhold til retsplejelovens kapitel 27 samt bekendtgørelse nr. 365 af 16. maj 2008 om antagelse af advokater som retsmæglere.


Advokatretsmæglere modtager et salær for hver sag, som advokaten tildeles som retsmægler. Beløbet fastsættes af den ret, der har tildelt sagen.


Ansøgning


Du sender din ansøgning elektronisk via vores rekrutteringssystem på www.domstol.dk under ’Job i Danmarks Domstole’. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”søg stillingen” i stillingsopslaget på vores hjemmeside.


Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte dokumentation for, at du har gennemført en uddannelse i mægling samt for eventuel relevant efteruddannelse.


Du bedes angive i din ansøgning, hvilken byretskreds du har kontoradresse indenfor.


Vi skal have modtaget din ansøgning i rekrutteringssystemet senest den 8. april 2020.


Fungerende retsmæglere, der ønsker at blive genudpeget til at fungere som retsmæglere i den kommende periode, skal sende en ansøgning på lige fod med øvrige ansøgere.


Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Line Lykkegaard på tlf. 9968 4333 eller mail lipo@domstolsstyrelsen.dk.

Om firmaet

I Danmarks Domstole er ca. 2.500 medarbejdere ansat ved retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.