Dommer i Sø- og Handelsretten

 

En stilling som dommer i Sø- og Handelsretten er ledig fra den 1. maj 2020.


www.domstol.dk kan du læse om Danmarks Domstoles værdigrundlag, målsætninger og politikker.


Sø- og Handelsretten er en specialdomstol, der behandler civile sager om udvalgte erhvervsretlige forhold for hele landet og sager om insolvens i Storkøbenhavn.


Dommeren i denne stilling beskæftiger sig hovedsagelig med behandling af rettens civile sager. Det er ofte ganske komplicerede tvister mellem erhvervsvirksomheder, der omfatter navnlig internationale handelsforhold, transportret, konkurrenceret, markedsføringsret og IP-rettigheder, herunder patenter, varemærker, designs og brugsmodeller, samt henviste principielle sager om ansættelsesret og ophavsret.


De civile sager er alle 1. instanssager, som ofte kræver betydelig sagsforberedelse, og hvor dommen kan forsøges anket direkte til Højesteret. Alle rettens domme offentliggøres på Sø- og Handelsrettens hjemmeside som nyheder, når de afsiges, og lagres samtidig i rettens egen domsoversigt, der også er offentlig tilgængelig.


Retten sættes altid med mindst to sagkyndige medlemmer ved hovedforhandlinger (i særlige tilfælde fire sagkyndige). Sø- og Handelsretten har sit eget korps af i alt ca. 140 højt kvalificerede sagkyndige. Dommeren er retsformand i alle sine egne sager og har et tæt samarbejde med de sagkyndige medlemmer.


Sø- og Handelsretten har ca. 50 ansatte. Dommergruppen består af retspræsidenten samt to vicepræsidenter og to dommere og pt. også en tidsbegrænset konstitueret dommer (bunkebekæmpelse pga. mange sager om konkurskarantæne).


Læs mere om Sø- og Handelsretten på www.shret.dk


Kvalifikationer


For at komme i betragtning til stillingen skal du være dommer eller kvalificeret til at blive dommer, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4.


Det er en forudsætning, at du har bred og relevant erfaring, navnlig med retsledelse i civile sager, samt at du har kendskab til og interesse for erhvervslivets forhold.


Det er også en forudsætning, at du har interesse og flair for arbejdet med både den ofte betydelige forberedelse af sagerne (dommerne forbereder selv alle egne sager) og at skrive de fuldstændige domme, der kræves i alle Sø- og Handelsrettens civile sager, hvor der ikke er hjemmel til at skrive ’korte’ domme, jf. retsplejeloven § 218 a.


Vi lægger desuden vægt på, at du behersker juridisk engelsk på forhandlingsniveau, mundtligt og skriftligt, samt at du har lyst og evner til at samarbejde og kan indgå i et tæt samvirke med både de sagkyndige medlemmer og rettens øvrige personale.


Løn og ansættelsesvilkår


Ansættelse sker som tjenestemand i lønramme 38. Til stillingen er endvidere knyttet et personligt, stillingsmæssigt tillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 71.065,89 kr. pr. måned (1. oktober 2019-niveau).


Pensionsbidraget af det personlige, stillingsmæssige tillæg udgør 17,1% pct., hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.


Ansøgning


Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.


Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis, landsretsudtalelse og eventuelt andre udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto.


Ansøgninger skal være modtaget i systemet senest den 22. januar 2020.


Du skal være indstillet på at møde op til en samtale med retspræsidenten, som kan danne grundlag for rettens indstilling om ansøgerne til Dommerudnævnelsesrådet.


Eventuelle samtaler i retten afholdes tirsdag den 28. januar 2020 fra kl. 16.00.


Der indkaldes hertil pr. telefon den 23. januar 2020 mellem kl. 12.00 og 13.00.


Spørgsmål om stillingens indhold eller om Sø- og Handelsretten generelt kan rettes til retspræsident Lotte Wetterling på tlf. 99 68 47 01 eller mobil 25 64 66 66.


Andre spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Barbette Hjelmborg, på tlf. 99 68 42 49 eller til Aylin Jensen, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 99 68 42 78.


Eventuelle ansættelsessamtaler i Dommerudnævnelsesrådet forventes at blive afholdt den 27. februar 2020. Indkaldelse hertil må påregnes at ske med kort varsel.


 Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe beslutning om, hvilken ansøger der indstilles til stillingen, på rådets møde den 27. februar 2020. Rådets indstilling offentliggøres på hjemmesiden den 28. februar 2020 kl.14.00. Den indstillede ansøger og evt. andre ansøgere, der har været til samtale, orienteres telefonisk mellem kl. 13.00 og kl. 13.30.


 Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Se nærmere her: www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet.


Flere oplysninger om de formelle krav for udnævnelse i dommerstillinger, proceduren ved stillingsbesættelse m.v. kan ses på www.domstol.dk under "Job". Du kan også læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.


Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.

Om firmaet

Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der har til opgave at afgive indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet og dets arbejde findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.