Konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten i 1 år (bunkebekæmpelse)

 

En stilling som konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten (bunkebekæmpelse) er ledig til besættelse fra den 1. maj 2020 med foreløbig varighed til udgangen af april måned 2021.


Sø- og Handelsretten er en specialdomstol, der behandler civile sager om udvalgte erhvervsretlige forhold for hele landet og sager om insolvens i Storkøbenhavn.


Dommeren i denne stilling skal hovedsagelig behandle og afgøre sager med påstande om idømmelse af konkurskarantæne, men vil dog også kunne få andre opgaver inden for de civile sagsområder, alt efter rettens behov og ressourcemæssige situation.


Der er tale om en ekstra, midlertidig stilling med henblik på bunkebekæmpelse af navnlig rettens mange sager om konkurskarantæne. Det vil derfor blive tillagt betydelig vægt, at den pågældende har praktisk erfaring fra retsvæsenet, herunder med retsledelse i civile sager.


Stillingen kan også søges af udnævnte dommere.


Rettens civile sagsområder omfatter navnlig internationale handelsforhold, transportret, konkurrenceret, markedsføringsret og IP-rettigheder, herunder patenter, varemærker, designs og brugsmodeller, samt henviste principielle sager om ansættelsesret og ophavsret.


I civile sager sættes retten altid med mindst to sagkyndige medlemmer ved hovedforhandlingerne (i særlige tilfælde fire sagkyndige). Sø- og Handelsretten har sit eget korps af i alt ca. 140 højt kvalificerede sagkyndige. Dommeren er retsformand i alle sine egne sager og har et tæt samarbejde med de sagkyndige medlemmer.


I enkelte særlige principielle, komplekse eller omfattende sager om konkurskarantæne sættes retten også med to sagkyndige medlemmer.


Sø- og Handelsretten har ca. 50 ansatte. Dommergruppen består af retspræsidenten samt to vicepræsidenter og to dommere og pt. også denne stilling som konstitueret dommer.


Læs mere om Sø- og Handelsretten på www.shret.dk


Kvalifikationer


For at komme i betragtning til stillingen skal du være dommer eller kvalificeret til at blive dommer, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4.


Det er en forudsætning, at du er indstillet på hovedsagelig at beskæftige dig med sager om konkurskarantæne og har betydelig interesse for både insolvensret og procesretlige forhold.


Det er desuden en fordel, at du har bred og relevant erfaring, navnlig med retsledelse i civile sager, samt at du har kendskab til og interesse for erhvervslivets forhold.


Vi lægger tillige vægt på, at du behersker juridisk engelsk på forhandlingsniveau, mundtligt og skriftligt, samt at du har lyst og evner til at samarbejde og kan indgå i et tæt samvirke med både rettens øvrige personale og de sagkyndige medlemmer.


Løn og ansættelsesvilkår


Ansættelse i stillingen er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, med mindre ansøgeren i forvejen er tjenestemand.


Stillingen er placeret i lønramme 38. Til stillingen er endvidere knyttet et ikke-pensionsgivende personligt tillæg. Den samlede løn udgør for tiden 71.065,89 kr. pr. måned (1. oktober 2019-niveau).


Til overenskomstansatte ydes et pensionsbidrag på 17,1 % af lønrammelønnen, hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.


Der kan udbetales udstationeringsgodtgørelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Eventuel godtgørelse vil blive beskattet efter de gældende regler.


Ansøgning


Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.


Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis, landsretsudtalelse og eventuelt andre udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto.


Du skal angive i din ansøgning, om du er ansat på tjenestemands- eller overenskomstvilkår i din nuværende stilling.


Ansøgninger skal være modtaget i systemet senest den 22. januar 2020.


Du skal være indstillet på at møde op til en samtale med retspræsidenten, som kan danne grundlag for rettens indstilling om ansøgerne til Dommerudnævnelsesrådet.


Eventuelle samtaler i retten afholdes tirsdag den 28. januar 2020 fra kl. 16.00.


Der indkaldes hertil pr. telefon den 23. januar 2020 mellem kl. 12.00 og 13.00.


Spørgsmål om stillingens indhold eller om Sø- og Handelsretten generelt kan rettes til retspræsident Lotte Wetterling på tlf. 99 68 47 01 eller mobil 25 64 66 66.


Andre spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Barbette Hjelmborg, på tlf. 99 68 42 49 eller til Aylin Jensen, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 99 68 42 78.


Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe beslutning om, hvilken ansøger der indstilles til stillingen, på rådets møde den 27. februar 2020. Rådets indstilling offentliggøres på hjemmesiden den 28. februar 2020 kl. 14.00. Den indstillede ansøger orienteres telefonisk mellem kl. 13.00 og kl. 13.30.


Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Se nærmere her: www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet.


Flere oplysninger om de formelle krav for udnævnelse i dommerstillinger, proceduren ved stillingsbesættelse m.v. kan ses på www.domstol.dk under "Job". Du kan også læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.


__________________________________________________


Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der har til opgave at afgive indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet og dets arbejde findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk


 

Om firmaet

I Danmarks Domstole er ca. 2.500 medarbejdere ansat ved retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.