Vicepræsident til Sø- og Handelsretten

 

En stilling som vicepræsident i Sø- og Handelsretten er ledig til besættelse snarest muligt.


Sø- og Handelsretten er en specialdomstol, der behandler civile sager om udvalgte erhvervsretlige forhold for hele landet og sager om insolvens i Storkøbenhavn.


Som vicepræsident skal du udelukkende beskæftige dig med behandling af rettens civile sager. Det er ofte ganske komplicerede tvister mellem erhvervsvirksomheder, der omfatter navnlig internationale handelsforhold, transportret, konkurrenceret, markedsføringsret og IP-rettigheder, herunder patenter, varemærker, designs og brugsmodeller, samt henviste principielle sager om ansættelsesret og ophavsret.


De civile sager er alle 1. instans-sager, som ofte kræver betydelig sagsforberedelse, og hvor dommen kan forsøges anket direkte til Højesteret. Alle rettens domme offentliggøres på Sø- og Handelsrettens hjemmeside kort efter afsigelsen som nyheder og lagres samtidig i rettens egen domsoversigt, der også er offentlig tilgængelig.


Retten sættes altid med mindst to sagkyndige medlemmer ved hovedforhandlingerne (i særlige i tilfælde fire sagkyndige). Sø- og Handelsretten har sit eget korps af i alt ca. 120 rutinerede og højt kvalificerede sagkyndige. Vicepræsidenten er retsformand i alle sine sager og har et tæt samarbejde med de sagkyndige medlemmer.


Sø- og Handelsretten har ca. 50 ansatte. Dommergruppen består af retspræsidenten samt to vicepræsidenter og to dommere og pt. desuden en tidsbegrænset konstitueret dommer (bunkebekæmpelse pga. mange sager om konkurskarantæne).


Læs mere om Sø- og Handelsretten på www.shret.dk


Kvalifikationer
For at komme i betragtning til stillingen skal du være dommer eller kvalificeret til at blive dommer, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4.


Det er en forudsætning, at du har en bred og relevant erfaring, navnlig med retsledelse i civile sager, samt at du har kendskab til og interesse for erhvervslivets forhold.


Det er desuden en forudsætning, at du har interesse og flair for arbejdet med både den ofte betydelige forberedelse af sagerne (dommerne forbereder selv alle egne sager) og at skrive de fuldstændige domme, der kræves i alle Sø- og Handelsrettens civile sager, hvor der ikke er hjemmel til at skrive ’korte’ domme, jf. retsplejeloven § 218 a.


Vi lægger desuden vægt på, at du behersker juridisk engelsk på forhandlingsniveau, både mundtligt og skriftligt, samt at du har lyst og evner til at samarbejde og kan indgå i et tæt samvirke med både de sagkyndige medlemmer og rettens øvrige personale.


Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse som vicepræsident sker på tjenestemandsvilkår.


Stillingen som vicepræsident er klassificeret i lønramme 39. Til stillingen er endvidere knyttet et personligt, stillingsmæssigt tillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 84.155,86 kr. pr. måned (1. oktober 2019 niveau).


Pensionsbidraget af det personlige, stillingsmæssige tillæg udgør 17,1 %, hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.


Ansøgning
Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.


Du skal vedlægge dit curriculum vitae, din landsretsudtalelse og et vellignende digitalt foto samt eventuelt yderligere bilag og udtalelser.


Ansøgningen skal være modtaget i systemet senest den 2. december 2019 kl. 12.00.


Du skal være indstillet på at møde op til en samtale med retspræsidenten, som kan danne grundlag for rettens indstilling om ansøgerne til Dommerudnævnelsesrådet.


Eventuelle samtaler i retten afholdes tirsdag den 3. december 2019 fra kl. 16.00. Der indkaldes hertil pr. telefon kort efter ansøgningsfristens udløb den 2. december 2019.


Spørgsmål om stillingens indhold eller om Sø- og Handelsretten generelt kan rettes til retspræsident Lotte Wetterling på tlf. 99 68 47 03 eller mobil 25 64 66 66.


Andre spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Barbette Hjelmborg, på tlf. 99 68 42 49 eller til Aylin Jensen, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 99 68 42 78.


Ansættelsessamtaler i Dommerudnævnelsesrådet forventes at blive afholdt den 18. december 2019. Indkaldelse til samtaler må påregnes at ske med kort varsel.


Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe beslutning om, hvem der indstilles til stillingen, på rådets møde den 18. december 2019.


Rådets indstilling offentliggøres på www.domstol.dk  den 19. december 2019 kl. 14.00. De ansøgere, der har været til samtale i rådet, orienteres telefonisk mellem kl. 13.00 og kl. 13.30. 


Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk. Du kan desuden læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.


Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.


___________________________________________________


Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der har til opgave at afgive indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet og dets arbejde findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk

Om firmaet

I Danmarks Domstole er ca. 2.500 medarbejdere ansat ved retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.