Retspræsident for Sø- og Handelsretten

 

Stillingen som retspræsident for Sø- Handelsretten er ledig til besættelse snarest muligt.


Sø- og Handelsretten er en specialdomstol, der behandler civile sager om udvalgte erhvervsretlige forhold for hele landet og sager om insolvens i Storkøbenhavn. De civile retssager omfatter navnlig internationale handelsforhold, transportret, konkurrenceret, markedsføringsret og IP-rettigheder, samt principielle sager om ansættelsesret og ophavsret. Insolvensområdet omfatter sager om konkurs, konkurskarantæne, rekonstruktion, gældssanering, tvangsopløsning af selskaber mv.


Retspræsidenten er dommer og forbereder og hovedforhandler en del sager. Retspræsidenten er som Sø- og Handelsrettens øverste administrative chef ansvarlig for varetagelsen af rettens bevillingsmæssige og administrative forhold. I den forbindelse skal retspræsidenten sørge for en effektiv og hensigtsmæssig drift og udvikling af retten og skal tage de fornødne initiativer til sikring heraf. Retspræsidenten træffer efter forhandling med rettens øvrige dommere bestemmelse om sagernes fordeling mellem dommerne og om sagernes administrative behandling.


De ledelsesmæssige og administrative opgaver i Sø- og Handelsretten omfatter blandt andet organisering af arbejdet i retten, personaleledelse, kommunikation i forhold til rettens professionelle samarbejdspartnere, brugere og andre interessenter samt pressen, bevillingsstyring, budgetlægning og budgetopfølgning, regnskab og bevillingsafregning, personale- og lønadministration, it-drift og bygningsadministration.


Retspræsidenten repræsenterer endvidere Sø- og Handelsretten i de internationale fora og samarbejdsrelationer.


Retspræsidenten bistås i det ledelsesmæssige og administrative arbejde af en administrationschef, en funktionschef og medarbejdere i rettens administration.


Sø- og Handelsretten har ca. 50 ansatte, herunder to vicepræsidenter og to dommere.


Læs mere om Sø- og Handelsretten på www.shret.dk


Kvalifikationer
Som retspræsident skal du:


• være dommer eller kvalificeret til at blive dommer, jf. retsplejelovens §§ 42 og 43

• nyde kollegial og faglig respekt blandt rettens øvrige dommere

• være visionær og have gode evner for strategisk ledelse samt formå at omsætte Danmarks Domstoles overordnede mål og værdier til konkrete handlingsplaner for rettens arbejde

• have gode evner for organisering af arbejdet i en organisation med mange fagprofessionelle

• have gode evner for personaleledelse, herunder i forhold til ledelsen af dommerne med respekt for de særlige forhold, der er en følge af dommernes judicielle uafhængighed

• være samarbejdsorienteret og kunne indgå i et tæt samvirke med rettens sagkyndige medlemmer

• have økonomisk indsigt

• have en bred relevant erfaring samt indblik i og interesse for erhvervslivets forhold

• beherske juridisk engelsk på forhandlingsniveau – både mundtligt og skriftligt

• være en stærk kommunikator


Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse som retspræsident sker på tjenestemandsvilkår.


Stillingen som retspræsident er klassificeret i lønramme 40. Til stillingen er endvidere knyttet et personligt tillæg og et topcheftillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 115.144 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. oktober 2019).


Pensionsbidraget udgør 17,1 % af det personlige tillæg og 16,8 % af topcheftillægget. For begge tillæg gælder det, at en tredjedel regnes som egetbidrag.


Yderligere oplysninger om de formelle krav for udnævnelse i dommerstillinger mv. kan ses under punktet ”Job” i topmenuen på www.domstol.dk.


Ansøgning
Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under punktet ”Job” i topmenuen.


Du skal vedlægge curriculum vitae, en evt. landsretsudtalelse, et vellignende digitalt foto samt evt. yderligere udtalelser. Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 4. oktober 2019.


Ansættelsessamtaler i Dommerudnævnelsesrådet forventes at blive afholdt den 28. oktober 2019 og eventuelt også den 14. november 2019. Indkaldelse til samtaler må påregnes at ske med kort varsel.


Et konsulentfirma kan medvirke under ansættelsesproceduren. Til brug for gennemførelse af et eventuelt testforløb skal fortrolig e-mail-adresse samt telefonnummer oplyses i ansøgningen.


De ansøgere, der har været til samtale vil modtage særskilt information om den videre procedure ved stillingsbesættelsen samt om et eventuelt testforløb efter Dommerudnævnelsesrådets møde den 28. oktober 2019.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til HR-chef i Domstolsstyrelsen Tina Henriksen på tlf. 99 68 42 12.


Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe endelig beslutning om, hvem der indstilles til stillingen på sit møde den 14. november 2019. Rådets indstilling offentliggøres på hjemmesiden den 15. november 2019, kl.14.00. De ansøgere, der har været til samtale, orienteres telefonisk mellem kl. 13.00 og kl. 13.30.


Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet. Du kan desuden læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.


Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.

Om firmaet

I Danmarks Domstole er ca. 2.500 medarbejdere ansat ved retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.