• Del

Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret

 

To stillinger som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret er ledige til besættelse den 1. november 2019.  


Den ene stilling kan også søges af udnævnte dommere.  


Efter retsplejeloven kræver udnævnelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten i reglen, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten. Denne bedømmelse sker under en konstitutionsperiode, der typisk varer 9 -10 måneder. For nærmere oplysninger om konstitution i landsretterne henvises til www.domstol.dk under "Job".  


Ansættelse forudsætter, at du har bestået den juridiske kandidateksamen.  


Løn og ansættelsesvilkår  


Ansættelse i stillingerne er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, med mindre ansøgeren i forvejen er tjenestemand.  


Stillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et tillæg. Den samlede løn udgør for tiden 69.977,78 kr. pr. måned (1. april 2019 niveau). For udnævnte dommere udgør den samlede løn dog 70.475,03 kr. pr. måned (1. april 2019 niveau).  


Til overenskomstansatte ydes et pensionsbidrag på 17,1 % af lønrammelønnen, hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag. Til udnævnte dommere ydes et supplerende pensionsbidrag på 17,1 % af tillægget, hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.  


Der kan udbetales udstationeringsgodtgørelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Eventuel godtgørelse vil blive beskattet efter de gældende regler.  


En ansøger, der i forvejen er ansat som dommerfuldmægtig eller retsassessor, skal selv afklare, om der er mulighed for at aftale tilbagegangsret. Læs mere i Domstolenes Personaleadministrative Vejledning (DS-PAV) kapitel 18 på intra.  


Ansøgning  


Stillingerne søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.  


Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis samt eventuelle udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 30. maj 2019.  


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Barbette Hjelmborg, på tlf. 99 68 42 49 eller til Camilla Metz Larsen, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 99 68 42 79.  


Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe beslutning om, hvilke ansøgere der indstilles til stillingerne på rådets møde den 20. juni 2019. Indstillingerne vil blive offentliggjort ved en pressemeddelelse den 21. juni 2019 kl. 14.00. De indstillede ansøgere orienteres telefonisk mellem kl. 13 og kl. 13.30.  


Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v. 

Om firmaet

I Danmarks Domstole er ca. 2.500 medarbejdere ansat ved retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen.

Som ansat ved Danmarks Domstole har du den overordnede opgave at sikre, at Danmarks Domstole bliver ved med at værne om retssamfundet og er det tidssvarende og primære forum for konfliktløsning. 

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.