• Del

Konstitueret landsdommer i Østre Landsret

 

Fem stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret er ledige til besættelse.


  • En stilling er ledig til besættelse den 1. april 2019.
  • To stillinger er ledige til besættelse den 1. maj 2019.
  • To stillinger er ledige til besættelse den 1. juni 2019.

 Stillingen til besættelse den 1. april 2019 kan også søges af udnævnte dommere.


Efter retsplejeloven kræver udnævnelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten i reglen, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten. Denne bedømmelse sker under en konstitutionsperiode, der typisk varer 9 -10 måneder. For nærmere oplysninger om konstitution i landsretterne henvises til www.domstol.dk  under "Job".


Ansættelse forudsætter, at du har bestået den juridiske kandidateksamen. 


Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse i stillingerne er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, med mindre ansøgeren i forvejen er tjenestemand.


Stillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et tillæg. Den samlede løn udgør for tiden 69.336,70 kr. pr. måned (1. oktober 2018 niveau).


Til overenskomstansatte ydes et pensionsbidrag på 17,1 % af lønrammelønnen, hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag. Til udnævnte dommere ydes et supplerende pensionsbidrag på 17,1 % af tillægget, hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.


Der kan udbetales udstationeringsgodtgørelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Eventuel godtgørelse vil blive beskattet efter de gældende regler.


En ansøger, der i forvejen er ansat som dommerfuldmægtig eller retsassessor, skal selv afklare, om der er mulighed for at aftale tilbagegangsret. Læs mere i Domstolenes Personaleadministrative Vejledning (DS-PAV) kapitel 18 på intra. 


Ansøgning
Stillingerne søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.


Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis samt eventuelle udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto. Du bedes angive i din ansøgning, om du er ansat på tjenestemandsvilkår eller overenskomstvilkår i din nuværende stilling. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 3. januar 2019.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Barbette Hjelmborg, på tlf. 99 68 42 49 eller til Camilla Metz Larsen, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 99 68 42 79.


Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe beslutning om, hvilke ansøgere der indstilles til stillingerne på rådets møde den 24. januar 2019. Indstillingerne vil blive offentliggjort ved en pressemeddelelse den 25. januar 2019 kl. 14.00. Den indstillede ansøger orienteres telefonisk mellem kl. 13 og kl. 13.30.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.


 

Om firmaet

Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der har til opgave at afgive indstilling til justitsmi-nisteren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet og dets arbejde findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.